Kenya - Paul Jim Photography

Somali Ostrich, Struthio molybdophanes

20140904_PJ20199

From Birds